15 Temmuz KHKleri -3

yorumsuz
2.767
15 Temmuz KHKleri -3

      Bilindiği üzere, OHAL dönemindeki KHK’lar, olağanüstü şartlarda, aceleyle karar alınması ve çözüme ulaşılması amacıyla çıkarılır. Ancak OHAL’de çıkarılan bu KHK’ların konularına sınırlama getirilmiştir ve hukuka aykırılık taşımamaları gerekir. OHAL kalktığında ortadan kalkacakları için süreklilik arz eden kararlar alınamaz. Ayrıca TBMM ve AYM denetimine tabidirler. 15 Temmuz KHKleri dizisinin bu bölümünde, bazı KHK’lardan örnekler vermek istiyorum. Bu örneklerin OHAL KHK’larına uygunluğunu, konu, hukukilik, zaman sınırlılığı vs. değerlendirelim. Kuşkusuz alanının uzmanları bizi daha iyi aydınlatabilecektir.

 1. Vakıf yükseköğretim kurumlarının kapatılması (667 /OHAL KHK konularına girmez)
 2. Kalıcı şekilde, kimse görevden alınamaz (Çünkü OHAL KHK’lerin zamanı sınırlıdır, OHAL’in kalkmasıyla birlikte kendiliğinden ortadan kalkar. Bu nedenle, kalıcı kural getiremez.)
 3. OHAL’de de olunsa da suçluluğu mahkeme kararıyla saptanmamış kimse, suçlu sayılamaz
 4. Birim amirinin teklifi üzerine atamaya yetkili amirin onayıyla kamu görevinden çıkarılır.(Birim amirinin teklifi?)
 5. Televizyon kuruluşları kapatılmıştır…gazete ile yayınevi ve dağıtım kanalları kapatılmıştır (668/OHAL KHK konuları arasında değildir)
 6. Milli Savunma Üniversitesinin kurulması (üniversite kurulması, OHAL KHK konuları arasında değildir)
 7. Öğretim elemanlarının yolluklu veya yolluk olmaksızın yurtiçinde ve yurtdışında kongre, konferans, seminer ve benzeri bilimsel toplantılarla bilim ve meslekleri ile ilgili diğer toplantılara katılmaları, araştırma ve inceleme görevleri yapmaları, harp okulu komutanlığının teklifine ve Milli Savunma Bakanlığının onayına tabidir. Yurt içinde yapılacak kısa süreli bilimsel toplantılara katılmaya, harp okulları komutanlıkları izin verir. (669 / OHAL KHK konularına uygun mu ?)
 8. Harp okullarında görevli öğretim elemanları, talep halinde; personelin isteği, harp okulu komutanlığının görüşü ve Milli Savunma Bakanlığının onayı ile diğer harp okullarında veya yükseköğretim kurumlarında ek ders vermek üzere görevlendirilebilirler.(669/OHAL KHK konularına uygun mu ?)
 9. Astsubay meslek yüksek okulları komutanlıklarınca tespit edilen açık yardımcı doçentlik kadroları, isteklileri tespit etmek amacıyla her yıl Milli Savunma Bakanlığı tarafından ilân edilir. Yardımcı doçentliğe yükselme ve atanma işlemleri…(669 / OHAL KHK konularına uygun mu ?)
 10. Asker öğretim görevlileri tayinle veya geçici görevle, sivil öğretim görevlileri ise Milli Savunma Bakanlığının izni ile boş öğretim görevlisi kadrolarına atanabilirler veya sözleşmeli olarak çalıştırılabilirler. (669 / OHAL KHK konularına uygun mu ?)
 11. Harp Akademileri, askeri liseler ve astsubay hazırlama okulları kapatılmıştır.(669/OHAL KHK’larında kalıcı değişiklik yapılamaz ? )
 12. Jandarma ve Sahil Güvenlik Teşkilatlarının subay ve astsubay ve diğer personel ihtiyacını karşılamak, önlisans, lisans ve lisansüstü eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, yayın yapmak üzere … Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi kurulmuştur. (669 / OHAL KHK konularına uygun mu ?)
 13. Terör örgütü üyeliği veya bu örgütlerin faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlar sebebiyle tutuklu veya hükümlü olarak ceza infaz kurumunda bulunanlar, olağanüstü halin devamı ve kurumda barındırıldıkları süre zarfında, ülke genelinde uygulanan merkezî sınavlar ile örgün veya yaygın her türlü eğitim ve öğretim kurumları ile kamu kurum ve kuruluşları tarafından ceza infaz kurumu içinde veya dışında yapılan ya da yaptırılan sınavlara giremezler. (677 / OHAL KHK konularına uygun mu ?)
 14. 10-11 Temmuz 2010 tarihlerinde uygulanan Kamu Personel Seçme Sınavında genel yetenek ve genel kültür test sonuçlarına göre veya bu sonuçlar da esas alınmak suretiyle atanan personelin atama işlemlerinin geçerliliği devam eder. Ancak, bu sınav sorularını ve/veya cevaplarını hukuka aykırı bir şekilde sınav öncesinde ya da sınav sırasında elde ettiği tespit edilen kişilerin atamaları iptal edilir. (670 / Atama iptali, OHAL KHK konularına uygun mu ?)
 15. Yedek subay okulu öğrencilerine 6.528 gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarın %50’si tutarında harçlık ödenir.  (671 / OHAL KHK konularına uygun mu ?)
 16. Bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşları, illerde yapacakları her türlü yatırım, yapım, bakım, onarım ve yardım işlerini bu Başkanlık aracılığıyla yapabilirler. Bu işler karşılığı yapılacak kaynak transferlerinin hangi aşamada ne surette avans veya tahakkuk suretiyle yapılacağı, ihaleye çıkılmasında kaynağın sağlanması yöntemi, avans karşılığı ödeneğin saklı tutulması, ödenek devri, aranacak belgeler ile bu kapsamdaki diğer esas ve usuller İçişleri Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı tarafından müştereken belirlenir.” (674/ OHAL KHK konularına uygun mu?)
 17. Sahil Güvenlik Komutanlığı, vardiya yatakhaneleri, eğitim ve kongre merkezleri, sosyal tesisler, gazinolar, moral eğitim merkezleri ve kantinler kurabilir. (676 / OHAL KHK konularına uygun mu ?)
 18. Araç tescil belgesi ve tescil plakasının, araç üzerinde uygun durumda bulundurulması zorunludur. Araç tescil belgesini araçta bulundurmayan veya tescil plakasını monte edilmesi gereken yerin dışında farklı bir yere takan sürücülere 92 Türk Lirası idari para cezası verilir.  (676 / OHAL KHK konularına uygun mu ?)
 19. Basılı kâğıtlar ve tescil plakalarının yetkilendirilenler dışında basımını veya dağıtımını yapanlara 10.000 Türk Lirası idari para cezası verilir.  (676 / OHAL KHK konularına uygun mu ?)
 20. 7/11/1985 tarihli ve 3238 sayılı Savunma Sanayii Müsteşarlığının Kurulması ve 11 Temmuz 1939 Tarih ve 3670 Sayılı Millî Piyango Teşkiline Dair Kanunun İki Maddesi ile 23 Ekim 1984 Tarih ve 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik…”(676 / OHAL KHK konularına uygun mu ?)
 21. Görece az gelişmiş bölgelerdeki yatırım ortamını canlandırarak istihdam, üretim ve ihracatı artırmak yoluyla bölgeler arası gelişmişlik farklarını azaltmak amacıyla gerçekleştirilecek olan Cazibe Merkezleri Programı, Banka aracılığıyla yürütülür. ”(678 / OHAL KHK konularına uygun mu ?)
 22. Kamu alımlarının bölgesel kalkınma ve teknolojik gelişme amaçlı kullanımı(678 / OHAL KHK konularına uygun mu ?)
  Devam edecek…Zeynep Sırdaş
Sosyal Medyada PaylaşFacebookTwitterGoogle+

Etiketler: , , , ,
Eklenme Tarihi: 1 Ağustos 2017

Konu hakkında yorumunuzu yazın