691 Sayılı KHK Ve Değerlendirilmesi

yorumsuz
10.696
691 Sayılı KHK Ve Değerlendirilmesi

691 sayılı KHK metnini KHK Mağdurları yönüyle yaptığım değerlendirmesinde;

 

 

MADDE 2 – 21/6/1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanununa aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“EK MADDE 10 – Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olan ve askerliğe elverişli oldukları anlaşılan yükümlülerden, yoklama kaçağı ve bakayalar dahil bu Kanunda yazılı geçerli mazereti olmayanlar, Millî Savunma Bakanlığınca belirlenecek celp ve sevk esaslarına göre silah altına alınırlar.”

  • İhraç olan ve meslekleri itibariyle askerlikten muaf olan kimselere yönelik yapılan düzenlemedir. Burada da ekseriyet asker-polis olup da görevinden çıkarılanlara karşı bağlı bulundukları kurumlar, Milli Savunma Bakanlığına ihraç olan personelden askerlik yükümlüsü olanların listesini gönderecektir.
  • Muhtemelen mesleğinde 10 yılı doldurmadan ihraç olanlar askerlik göreviyle yükümlü kılınacak ve Milli Savunma Bakanlığı bunların hangi celp döneminde askere alınacağını re’sen belirleyecektir. Bu çerçevede 2017 Ağustos celbi bakımından askerlik yükümlüsü olunup olunmadığı kontrol edilmelidir. Askerlik  yapacakların hepsinin silahsız ve geri hizmette istihdam edileceğini öngörüyorum. Nöbet tutmayacaklar ve aktif silahlı görev yapmayacaklar.

MADDE 3 – 22/5/1930 tarihli ve 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 67 nci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“A) İzinli olduğu durumlar hariç, ülke sınırları dışında üç günü geçirenler.”

  • Nato Subayları ile ilgili bir hükümdür. Darbe sırasında Nato görevinde bulunup da yapılan çağrıya rağmen ülkeye dönmeyenlerle ilgili yapılan bir düzenlemedir.

MADDE 7 – 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 20/A maddesinin birinci fıkrasında yer alan “bir yıl” ibaresi “iki yıl” şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“Birinci fıkra kapsamına giren suçlar nedeniyle gerçek veya tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşlarının uğradığı zararların tazmini amacıyla açılan davalarda; davalının adres kayıt sisteminde adresinin bulunmaması veya bulunup da tebligata elverişli olmaması halinde, mahkemece, dava dilekçesinin özeti tirajı ellibinin üzerinde olan ve yurt düzeyinde dağıtımı yapılan gazetelerden biri vasıtasıyla ilan edilir. Yapılacak ilanda davalının bir ay içinde yurtiçinde tebligata elverişli bir adres veya 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanununun 7/a maddesi uyarınca kayıtlı elektronik posta adresi bildirmemesi ya da davada kendisini avukatla temsil ettirmemesi halinde, yargılamaya yokluğunda devam olunacağı, yargılama aşamalarında başkaca tebligat yapılmayarak hüküm verileceği ve hükmün de aynı usulle tebliğ edileceği ihtar edilir. Adresi yabancı ülkede bulunan davalıya çıkarılacak tebligatta, bu fıkrada belirtilen ilanda yer alan hususlar ile yabancı ülke adresine bir daha tebligat yapılmayacağı ihtarına yer verilir.

Birinci fıkra kapsamında açılan davaların kısmen veya tamamen reddi halinde, davacı aleyhine maktu avukatlık ücretine hükmolunur. Ancak belirlenen ücret dava değerini geçemez.”

  • Terör örgütüyle irtibatı tespit edilen gerçek ve tüzel kişilere karşı açılacak tazminat davalarında adresi tespit olunamayanlar için Tebligat Kanununda zorunlu kılınan tebliğ işlemini yerine getirmeden yeni bir tebliğ yöntemi öngörülmüştür. Bu yöntem gazetede ilan yapılmasını tebligat bakımından yeterli görülmektedir.

Diğer maddeler genel olarak değerlendirildiğinde ise;

  • Eylül ayında açılışı yapılacak adli yıla yönelik yapılan genel bir düzenleme olduğunu görüyoruz.
  • Ara Bulucu, Noter ve Adli Bilirkişi olacak olan serbest meslekle uğraşan kamu görevlilerinden (Avukat, Mali Müşavir vs.) terör örgütüyle irtibatı tespit edilenlerin bu görevlere atanmamaları öngörülmüştür.
  • KHK, genel itibariyle torba KHK hükmündedir. KHK Mağdurlarını doğrudan ilgilendiren hüküm Madde 2’dir.  Diğer hükümler yapılacak atama ve kurumların yapacakları işlemlerle ilgilidir.
  • Doğrudan sizlere yüklenen bir sorumluluk olmamakla birlikte bilgi sahibi olunması bakımından değerlendirme yapılmıştır.

Değerlendirmelerinden dolayı Fatih Alkan‘a teşekkür ediyoruz.

Kaynak:Resmi Gazete
Sosyal Medyada PaylaşFacebookTwitterGoogle+

Etiketler: , , , ,
Eklenme Tarihi: 22 Haziran 2017

Konu hakkında yorumunuzu yazın